TUBITAK 1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI

TUBITAK 1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1.Çağrısı  

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;
 • Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
amaçlanmaktadır. 

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır:

 • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması,
 • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi,
 • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi,
 • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
 • Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi,
 • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi
Öncelikli Teknoloji Alanları

Çağrı kapsamında,  Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Proje Bütçesi Üst Sınırı ve Destek Oranı

Proje bütçesi üst sınırı bulunmamakta olup destek oranı %75'tir.