TUBITAK 1507 - KOBI AR-GE PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI

TUBITAK 1507 - KOBI AR-GE PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 Yılı 1. Çağrısı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

  • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
  • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
  • Ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,
  • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
    amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır:


  • Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması,
  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi,
  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi,

Öncelikli Teknoloji Alanları


Çağrı kapsamında, Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik ArGe ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.  

Proje Bütçesi Üst Sınırı ve Destek Oranı

Üst sınır 1.200.000 TL olup destek oranı %75'tir.