BİLİŞİM SEKTÖRÜ İHRACAT DESTEKLERİ

İHRACATA HAZIRLIK VE KURUMSAL KAPASİTE OLUŞTURMA AŞAMASI DESTEĞİ

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri;
Teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin Bakanlıkça uygun görülen işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ihracata hazırlanmaları ve proje kapsamında hedeflenen ülkeye/ülkelere ihracat yapabilmeleri amacıyla 2 yıl süre ile yürütülür.

a) Şirketlere bire bir mentorluk hizmeti,
b) Eğitim ve danışmanlık,
c) Pazarlama, tanıtım ve reklam,
ç) Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman kiralama,
d) Hedef ülkeye yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti,

giderleri proje başına 9.618.000 TL ye kadar desteklenir.


Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği;
Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderler %60 oranında, yıllık 1.202.000 TL ye kadar desteklenir.

Rapor ve veri analizi desteği;
Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan,  Bakanlık tarafından yayınlanan liste kapsamı rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderler  % 60 oranında, yıllık 1.202.000 TL ye kadar desteklenir.


Belgelendirme desteği;
Belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin;

a) Alım ve yenileme giderleri,
b) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
c) Belgelendirme tetkik giderleri,
ç) Belge kullanım ücretleri,
d) Zorunlu kayıt ücretleri,
e) Gözetim giderleri,
f) Yenileme giderleri,
g) Test/analiz giderler,

%60 oranında yıllık 1.202.000 TL ye kadar desteklenir.

Yurt dışı arama desteği;
Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik;

a) İş ilanı verme giderleri,
b) İnsan kaynağı bulma/bağlantı kurma/aracılık giderleri %60 oranında, yıllık 601.000 TL ye kadar desteklenir.


Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik
desteği;

Şirket ve işbirliği kuruşlarının hizmet ürünlerini pazarlamalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri % 60 oranında ve e-ticaret sitesi ve/veya platform başına yıllık 96.000 TL ye kadar
desteklenir.

 
Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği;
Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık 601.000 TL ye kadar desteklenir.
Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak, destek oranı personel başına yıllık %60 olarak uygulanır.


Kiralama desteği;
Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve kullanım giderleri %50 oranında, 1.202.000 TL ye kadar desteklenir.

Yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına % 10 ilave edilmiş
olup, destek oranı %60 olarak uygulanır.

 
Pazara giriş desteği;
Şirketler tarafından yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çeviri giderleri ile aşağıda belirtilen diğer giderler desteklenir.

a) Yerelleştirme,
b) Dijital dosya hazırlama, çoğaltma,
c) Barındırma,
ç) Artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu,
d) Metaverse entegrasyonu,
e) Blok zincir entegrasyonu,
f) Yabancı dile çeviri giderleri,
g) NFT (değiştirilemez jeton) entegrasyonu giderleri

%50 oranında yıllık 4.809.000 TL ye kadar desteklenir.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi desteği;
a) İhtiyaç analizi,
b) Eğitim ve danışmanlık,
c) Pazarlama, tanıtım ve reklam,
ç) Aynı anda 2 proje personeli istihdamı,
d) Yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmesine yönelik olarak kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman giderleri, 
%75 oranında proje başına 9.618.000 TL ye kadar desteklenir.

e) Yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile alım heyetleri giderleri, %75 oranında faaliyet başına 3.607.000 TL ye
kadar desteklenir.
f) Mentor veya personelin brüt istihdam giderleri tamamı faaliyet başına 6.011.000 TL ye kadar desteklenir.YURT DIŞINA YÖNELİK PAZARLAMA VE PAZARDA TUTUNDURMA AŞAMASI DESTEĞİ

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği;
Şirketlerin, geliştirdikleri yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin Desteklenen Reklam, Tanıtım, Pazarlama, Analiz Faaliyet giderleri desteklenir.
Şirketlerin 5 adet üzeri yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformuna ilişkin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunması halinde, 5 (beş) adet üzerindeki her bir yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformu için destek üst limiti tutarı %50 oranında uygulanır.
Tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.
Bu destekten şirketler en fazla 5 yıl faydalanabilir.
Şirket kuruluşundan en az 1 yıl sonra bu destek başvurusunda bulunulabilir.
Yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital
aracılık platformu başına %60 oranında 9.618.000 TL ye kadar desteklenir.

Bakanlık listesi kapsamındaki genel tanıtım faaliyetleri %60 oranında 7.214.000 TL ye kadar desteklenir.

 
Ürün yerleştirme desteği;
Hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü pazarlamasına yönelik yerleştirme gideri desteklenir.
Faaliyetten 15 gün önce bu destek için ön başvuru yapılması gerekmektedir.
Bu destekten şirketler en fazla 5 yıl faydalanabilir.
Her bir platform başına %60 oranında yıllık 2.404.000 TL ye kadar desteklenir.


Komisyon desteği;
Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir. En fazla 5 yıl bu destek verilir.
Şirketin, uygulama/oyun platformlarında gerçekleştireceği satışların sonucunda oluşacak komisyon giderlerinin desteklenebilmesi için yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunu kendi adına pazarlaması ve söz konusu uygulama/oyun platformlarında hesabının bulunması gerekir.
Her bir  platform başına %50 oranında yıllık 2.404.000 TL ye kadar desteklenir.

Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği;
Şirketlerin, Bakanlık tarafından yayınlanan etkinliklere ilişkin bireysel katılım giderleri desteklenir.
Bu destek kapsamında fiziki ortamda gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.
Destek başvurusu, etkinliğin gerçekleştirilmesine müteakip 6 ay içerisinde kep üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri % 60 oranında etkinlik başına 601.000 TL ye kadar desteklenir.
Etkinliğin, Bakanlık listesinde olmaması halinde destek verilmez. Etkinliğin başlamasından en geç 1 ay önce listeye eklenmesi talebinde bulunulması gerekmektedir.


Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği;
Şirketlerin, Bakanlık tarafından yayınlanan yurt içi etkinliklere ilişkin katılım giderleri desteklenir.
Desteğe konu ilgili gider kalemleri;
a) Alan ve stant kirası,
b) Tasarım ve dekorasyon giderleri,
c) Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik, sigorta ve diğer zorunlu giderler,
ç) Sanal etkinlik katılım giderleri, 
d) Etkinliğe ilişkin nakliye giderleri

Bireysel katılım giderleri % 60 oranında etkinlik başına 360.000 TL ye kadar desteklenir.


Yurt dışı birim desteği;
Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik,
a) Brüt kiralama giderleri,
b) Kullanım hakkı giderleri, komisyon giderleri, hizmet giderleri desteklenir.

Birimin destek kapsamına alınması için birime ilişkin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden ön onay alınması gerekir.
Bu destekten her bir ülke için en fazla 5 yıl destek verilir.
Şirketin aynı anda 10 birimi bu destekten faydalanabilir.
Birim başına %60 oranında yıllık en fazla 2.885.000 TL ye kadar destek verilir.


Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği (UTPO);
Şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasını teminen, yurt dışında kuracağı uluslararası pazarlama ofislerinin;
a) Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri,
b) Birim kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri,
c) Faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri,
ç) Mali müşavirlik/muhasebe ve işletme hizmeti/barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri,
d) Pazarlama ve tanıtım giderleri,
e) Kuruluş bünyesinde aynı anda en fazla 3 kişinin istihdamına yönelik giderleri,


% 75 oranında ve yıllık 24.046.000 TL’ye kadar her bir ülke için 4 yıl süre ile desteklenir.